al contingut a la navegació Informació de contacte

PROJECTES EXECUTATS

Instal·lació d'arquetes i comptadors d'aigua potable al municipi. FASE 3

Durant els darrers anys, el municipi ha vingut realitzant diferents actuacions en la xarxa d’abastament i de distribució d’aigua potable, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i racionalitzar-ne el consum.

D’entre les actuacions realitzades, destaca la construcció d’una planta potabilitzadora i la instal·lació d’arquetes de mesura en les escomeses domiciliàries de diferents parts del municipi.

En aquest document, es projecta continuar amb la instal·lació d’arquetes de mesura, mitjançant una tercera fase que preveu la instal·lació de 85 noves arquetes.

DOCUMENT PROJECTE

Projecte de renovació de l'enllumenat públic. FASE 1

El present projecte té la finalitat d’aconseguir un estalvi energètic, complir amb la normativa vigent, gestionar l’enllumenat de manera més eficient i millorar el servei al ciutadà.

L’objecte de la nova instal·lació a executar suposa substitució de la instal·lació elèctrica i la implantació de noves lluminàries amb tecnologia LED i distribucions fotomètriques adaptades a l’àmbit d’estudi, amb l’objectiu d’eliminar les fonts de llum existents d’altres tecnologies menys eficients. Per altra banda, aquestes lluminàries incorporen un sistema de reducció de flux que s’activa en horari nocturn i en moments de poca afluència de vianants i vehicles al carrer, amb l’objectiu de realitzar una major reducció de l’energia consumida.

A més, cal aprofitar l’actuació per millorar o modificar les condicions lumíniques existents i adaptar-les a les exigències del Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat Exterior i el Decret 190/2015, de 25 d’Agost.

Es renoven els suports de façana i es mantenen les columnes com a elements de suportació. Es

realitza una nova distribució de punts de llum, respectant en alguns casos la ubicació actual de les lluminàries, i en altres casos canviant-la o incorporant més unitats, amb la finalitat de garantir tant una uniformitat com un nivell lumínic adequat a les necessitats del municipi.

DOCUMENT PROJECTE

Millora en el subministrament elèctric C. Enric Granados i C. Antoni Dalmau

L’Ajuntament de Miralcamp, està renovant les seves instal·lacions d’enllumenat públic, amb la voluntat d’implantar millores que aconsegueixin el major estalvi energètic possible, millorant alhora la seguretat de les instal·lacions d’enllumenat, la seguretat viària i els nivells d’enllumenat en el municipi, i substituir tecnologies que son contaminats i obsoletes com les làmpades de vapor de mercuri encara presents en moltes parts del municipi.

Dins d’aquesta renovació s’ha detectat la necessitat de substituir part de la línia de subministrament elèctric que discorre soterrada pels carrers Enric Granados i Antoni Dalmau. El motiu de la substitució es que l’actual instal·lació no compleix la normativa (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) actual a banda de trobar-se en mal estat el que fa que no sigui aprofitable per al pas d’instal·lació de cablejat.

DOCUMENT PROJECTE

Document Actions