al contingut a la navegació Informació de contacte

PROJECTES EXECUTATS

Reposició i millora del camí davant del Camp de Futbol

L’Ajuntament de Miralcamp iniciarà les obres per a reposició i millora del camí situat al davant del camp de futbol.

DOCUMENT PROJECTE

Asfaltat de la travessia Bonavista

L’Ajuntament de Miralcamp millora l‘asfaltatge de la resta de travessia Bonavista fins al carrer Enric Granados.

DOCUMENT PROJECTE

Asfaltat del carrer la Boletera, plaça la Boletera i tram del carrer la Pau

L’Ajuntament de Miralcamp millora l’asfaltat del carrer la Boletera de Prat de la Riba fins al carrer Joan Olivé i el costat oest de la plaça Boletera i un tram del carrer la Pau des de el carrer Ponent fins al tram asfaltat.

DOCUMENT PROJECTE

Millora Omplidor I 2a Sobreeixidor del carrer la Font

L’Ajuntament de Miralcamp millora l'omplidor de botes i la segona fase del Sobreeixidor del carrer la Font.

DOCUMENT PROJECTE

Construcció d'un Pumptrack

L’Ajuntament de Miralcamp iniciarà la contrucció d'un Pumptrack.

MEMÒRIA VALORADA

Instal·lació d'arquetes i comptadors d'aigua potable al municipi. FASE 3

Durant els darrers anys, el municipi ha vingut realitzant diferents actuacions en la xarxa d’abastament i de distribució d’aigua potable, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i racionalitzar-ne el consum.

D’entre les actuacions realitzades, destaca la construcció d’una planta potabilitzadora i la instal·lació d’arquetes de mesura en les escomeses domiciliàries de diferents parts del municipi.

En aquest document, es projecta continuar amb la instal·lació d’arquetes de mesura, mitjançant una tercera fase que preveu la instal·lació de 85 noves arquetes.

DOCUMENT PROJECTE

Reparació de la coberta dels vestidors del camp de futbol municipal

L’edifici dels vestidors va ser objecte de reformes interiors durant l’any 2019 i es va ampliar la seva superfície construïda en dos zones dels vestidors per ampliar la superfície construïda.

En una de les zones ampliades degut a una mala execució de la coberta existent, hi han problemes de filtracions que es van detectar un cop executades les obres.

La coberta actual està bastida per teules de ceràmica i es considera que en la zona que hi ha filtracions estan provocades per la mala execució dels faldons laterals afectats. Degut a la construcció d’una paret de carrega de la zona ampliada, en l’actualitat fa de topall de les filtracions que es produeixen en la part superior de la coberta i s’acumula l’aigua al forjat que forma el sostre en aquesta zona. Es considera que previ a questa ampliació, les escorrenties de les aigües s’acumulaven a la part inferior de les pendents de la coberta coincidint amb la façana exterior i les humitats no eren visibles dintre del vestidor afectat.

La coberta actual està formada per una teula ceràmica mixta d’un format i unes mides que fa que a l’actualitat no es trobi aquest format, això provoca que una reparació o canvi parcial no garanteixi la seva escorrentia i la seva estanqueïtat.

Durant l’execució de les obres de reforma interior i ampliació ja es van realitzar repassos puntuals i repassos de tota la coberta amb morters hidròfugs però no s’ha aconseguit la seva estanqueïtat.

Atenent a tots els antecedents es proposa el canvi de la coberta en tota la superfície de canvi de la teula ceràmica mixta per una coberta de xapa grecada d’acer prelacat simple.

DOCUMENT PROJECTE

Projecte de renovació de l'enllumenat públic. FASE 1

El present projecte té la finalitat d’aconseguir un estalvi energètic, complir amb la normativa vigent, gestionar l’enllumenat de manera més eficient i millorar el servei al ciutadà.

L’objecte de la nova instal·lació a executar suposa substitució de la instal·lació elèctrica i la implantació de noves lluminàries amb tecnologia LED i distribucions fotomètriques adaptades a l’àmbit d’estudi, amb l’objectiu d’eliminar les fonts de llum existents d’altres tecnologies menys eficients. Per altra banda, aquestes lluminàries incorporen un sistema de reducció de flux que s’activa en horari nocturn i en moments de poca afluència de vianants i vehicles al carrer, amb l’objectiu de realitzar una major reducció de l’energia consumida.

A més, cal aprofitar l’actuació per millorar o modificar les condicions lumíniques existents i adaptar-les a les exigències del Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat Exterior i el Decret 190/2015, de 25 d’Agost.

Es renoven els suports de façana i es mantenen les columnes com a elements de suportació. Es

realitza una nova distribució de punts de llum, respectant en alguns casos la ubicació actual de les lluminàries, i en altres casos canviant-la o incorporant més unitats, amb la finalitat de garantir tant una uniformitat com un nivell lumínic adequat a les necessitats del municipi.

DOCUMENT PROJECTE

Millora en el subministrament elèctric C. Enric Granados i C. Antoni Dalmau

L’Ajuntament de Miralcamp, està renovant les seves instal·lacions d’enllumenat públic, amb la voluntat d’implantar millores que aconsegueixin el major estalvi energètic possible, millorant alhora la seguretat de les instal·lacions d’enllumenat, la seguretat viària i els nivells d’enllumenat en el municipi, i substituir tecnologies que son contaminats i obsoletes com les làmpades de vapor de mercuri encara presents en moltes parts del municipi.

Dins d’aquesta renovació s’ha detectat la necessitat de substituir part de la línia de subministrament elèctric que discorre soterrada pels carrers Enric Granados i Antoni Dalmau. El motiu de la substitució es que l’actual instal·lació no compleix la normativa (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) actual a banda de trobar-se en mal estat el que fa que no sigui aprofitable per al pas d’instal·lació de cablejat.

DOCUMENT PROJECTE

Document Actions