al contingut a la navegació Informació de contacte

Projecte de renovació de l'enllumenat públic. FASE 1

El present projecte té la finalitat d’aconseguir un estalvi energètic, complir amb la normativa vigent, gestionar l’enllumenat de manera més eficient i millorar el servei al ciutadà.

L’objecte de la nova instal·lació a executar suposa substitució de la instal·lació elèctrica i la implantació de noves lluminàries amb tecnologia LED i distribucions fotomètriques adaptades a l’àmbit d’estudi, amb l’objectiu d’eliminar les fonts de llum existents d’altres tecnologies menys eficients. Per altra banda, aquestes lluminàries incorporen un sistema de reducció de flux que s’activa en horari nocturn i en moments de poca afluència de vianants i vehicles al carrer, amb l’objectiu de realitzar una major reducció de l’energia consumida.

A més, cal aprofitar l’actuació per millorar o modificar les condicions lumíniques existents i adaptar-les a les exigències del Reglament d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat Exterior i el Decret 190/2015, de 25 d’Agost.

Es renoven els suports de façana i es mantenen les columnes com a elements de suportació. Es

realitza una nova distribució de punts de llum, respectant en alguns casos la ubicació actual de les lluminàries, i en altres casos canviant-la o incorporant més unitats, amb la finalitat de garantir tant una uniformitat com un nivell lumínic adequat a les necessitats del municipi.

El projecte s’ha realitzat d’acord amb el que es preveu a les bases i segons el manual d’imatge de l’IDAE.

El projecte ha suposat una inversió de 263.445,52 €, amb el finançament següent:

Fons propis: 75.903,77 €

Subvenció FEDER-IDAE: 125.028,00 €

Subvenció Diputació de Lleida : 62.513,75 €

Els treballs realitzats han donat lloc a un nou enllumenat públic, amb un estalvi considerable.

S’han obtingut les etiquetes energètiques d’instal·lacions de baixa tensió.

 Captura.JPG

    

DOCUMENT PROJECTE