al contingut a la navegació Informació de contacte

Reparació de la coberta dels vestidors del camp de futbol municipal

L’edifici dels vestidors va ser objecte de reformes interiors durant l’any 2019 i es va ampliar la seva superfície construïda en dos zones dels vestidors per ampliar la superfície construïda.

En una de les zones ampliades degut a una mala execució de la coberta existent, hi han problemes de filtracions que es van detectar un cop executades les obres.

La coberta actual està bastida per teules de ceràmica i es considera que en la zona que hi ha filtracions estan provocades per la mala execució dels faldons laterals afectats. Degut a la construcció d’una paret de carrega de la zona ampliada, en l’actualitat fa de topall de les filtracions que es produeixen en la part superior de la coberta i s’acumula l’aigua al forjat que forma el sostre en aquesta zona. Es considera que previ a questa ampliació, les escorrenties de les aigües s’acumulaven a la part inferior de les pendents de la coberta coincidint amb la façana exterior i les humitats no eren visibles dintre del vestidor afectat.

La coberta actual està formada per una teula ceràmica mixta d’un format i unes mides que fa que a l’actualitat no es trobi aquest format, això provoca que una reparació o canvi parcial no garanteixi la seva escorrentia i la seva estanqueïtat.

Durant l’execució de les obres de reforma interior i ampliació ja es van realitzar repassos puntuals i repassos de tota la coberta amb morters hidròfugs però no s’ha aconseguit la seva estanqueïtat.

Atenent a tots els antecedents es proposa el canvi de la coberta en tota la superfície de canvi de la teula ceràmica mixta per una coberta de xapa grecada d’acer prelacat simple.

DOCUMENT PROJECTE