al contingut a la navegació Informació de contacte

PROPERS PROJECTES

Instal·lació d'arquetes i comptadors d'aigua potable al municipi. FASE 4

Durant els darrers anys, el municipi ha vingut realitzant diferents actuacions en la xarxa d’abastament i de distribució d’aigua potable, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i racionalitzar-ne el consum.

D’entre les actuacions realitzades, destaca la construcció d’una planta potabilitzadora i la instal·lació d’arquetes de mesura en una part de les escomeses domiciliàries del municipi.

Es projecta finalitzar la instal·lació d’arquetes de mesura mitjançant una quarta fase que preveu la instal·lació de 318 noves arquetes, i la instal·lació de 698 comptadors en la totalitat dels subminstres.

DOCUMENT PROJECTE

Projecte de renovació de l'enllumenat públic. Fase 2

Aprovació inicial projecte executiu renovació enllumenat públic, fase 2

Davant les possibilitats d’estalvi que ofereix aquesta tecnologia l’ajuntament creu convenient iniciar la transició cap a tecnologia LED degut a la reducció en despesa energètica i econòmica prevista. Aquesta s’inicia amb el “Projecte de reforma de l’enllumenat públic de Miralcamp FASE-1“ , que segueix amb una successiva Fase-2 que es dividirà en el “Projecte de reforma de l’enllumenat públic Fase-2” i en el “Projecte complementari de reforma de l’enllumenat públic de Miralcamp Fase-2”, per motius de limitació pressupostaria.

Actualment el municipi de Miralcamp es troba en l’obra de reforma de la fase 1 de l’enllumenat el municipi, en el que s’han substituït les llumeneres de tecnologia de descàrrega per llumeneres de tecnologia LED.

Es per això que s’encarrega el projecte de reforma de l’enllumenat públic de la Fase-2. Aquest àmbit d’actuació de la instal·lació d’enllumenat actualment disposa de llumeneres de baixa eficiència, i en alguns casos com els globus o projectors produeixen una important contaminació lluminosa al medi nocturn.

DOCUMENT PROJECTE

Reparació de la coberta dels vestidors del camp de futbol municipal

L’edifici dels vestidors va ser objecte de reformes interiors durant l’any 2019 i es va ampliar la seva superfície construïda en dos zones dels vestidors per ampliar la superfície construïda.

En una de les zones ampliades degut a una mala execució de la coberta existent, hi han problemes de filtracions que es van detectar un cop executades les obres.

La coberta actual està bastida per teules de ceràmica i es considera que en la zona que hi ha filtracions estan provocades per la mala execució dels faldons laterals afectats. Degut a la construcció d’una paret de carrega de la zona ampliada, en l’actualitat fa de topall de les filtracions que es produeixen en la part superior de la coberta i s’acumula l’aigua al forjat que forma el sostre en aquesta zona. Es considera que previ a questa ampliació, les escorrenties de les aigües s’acumulaven a la part inferior de les pendents de la coberta coincidint amb la façana exterior i les humitats no eren visibles dintre del vestidor afectat.

La coberta actual està formada per una teula ceràmica mixta d’un format i unes mides que fa que a l’actualitat no es trobi aquest format, això provoca que una reparació o canvi parcial no garanteixi la seva escorrentia i la seva estanqueïtat.

Durant l’execució de les obres de reforma interior i ampliació ja es van realitzar repassos puntuals i repassos de tota la coberta amb morters hidròfugs però no s’ha aconseguit la seva estanqueïtat.

Atenent a tots els antecedents es proposa el canvi de la coberta en tota la superfície de canvi de la teula ceràmica mixta per una coberta de xapa grecada d’acer prelacat simple.

DOCUMENT PROJECTE

Document Actions